Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány a shromažďovány za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy. Jsou evidovány
v rozsahu - jméno a příjmení, adresa, příp. dodací adresa, telefonické spojení, emailové spojení. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z datbáze. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou pouze smluvní přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího a prodávající umožní kupujícímu ke smlouvě přístup.